Archive for the 'Kurokawa' Category

Kisho Kurokawa Pt. 2: Nakagin Capsule Tower

• noviembre 12, 2007 • 2 comentarios

Kisho Kurokawa Pt. 1: The National Art Center, Tokyo

• noviembre 12, 2007 • Dejar un comentario